Specialisaties en faciliteiten

Specialisaties en faciliteiten

De CBBE partners hebben inhoudelijke specialisaties in de keten van teelt van groene grondstoffen, bioraffinage en biobased producten.

Soms beschikt de opleiding zelf over onderzoeksfaciliteiten, en in veel gevallen gebeurt het onderzoek in een bedrijfsomgeving.

Onderzoeken worden begeleid door lectoren, promovendi en/of docenten. Voor bedrijven kan dit een aantrekkelijk onderzoeksklimaat bieden voor een samenwerking.

Aeres Hogeschool Dronten

Aeres Hogeschool Dronten verricht toegepast onderzoek naar marktkansen en technische haalbaarheid van biobased producten en duurzame energie. Duurzaamheid, mens- en milieugericht denken zijn hierin leidend. De activiteiten spelen zich primair af in de provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel en dragen bij aan:

  • bioraffinage van dierlijke mest en synthese van marktconforme producten
  • valorisatie van plantaardige (rest- en zij-)stromen uit de agro-food en groene sector
  • ondernemerschap rondom groene grondstoffen en duurzame energie

Aeres Hogeschool Dronten beschikt over vakdeskundigen en onderzoeksfaciliteiten waaronder een energietuin waar experimenten op het gebied van natte en droge vergisting en bioraffinage uitgevoerd worden. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met MKB en onderzoeksinstellingen.

Avans Hogeschool

Avans Hogeschool richt zich vooral op het middensegment van de waardepiramide van de biobased materialen: de Specialty Chemicals, Coatings en Performance Materials. Via de lectoraten Biobased Products (onder andere gericht op Fine Chemicals) en Biobased Energy is aandacht voor andere waardesegmenten. Ook de bedrijfseconomische en marketingtechnische aspecten die noodzakelijk zijn ter verantwoording en onderbouwing van de verwachte technologische mogelijkheden vormen onderdeel van onderwijs, onderzoek en het kenniscentrum.

AVANS bouwt mee aan de Biobased Delta (West-Brabant/Zeeland) en maakt gebruik van hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten van enkele grote bedrijven, onder andere op de Green Chemistry Campus.

HAN Biocentre

HAN Biocentre richt zich op het ontdekken, analyseren en produceren van biomoleculen, zoals eiwitten, enzymen of metabolieten. Hierbij worden biologische productiemethoden toegepast (fermentatie). Dit proces leidt tot nieuwe commercieel toepasbare stoffen en tot alternatieve duurzame productiemethoden voor bestaande stoffen ter vervanging van chemische productiemethoden. Het lectoraat Industriële Microbiologie doet toegepast onderzoek op het gebied van de industriële microbiologie en downstream processing (DSP). HAN BioCentre maakt gebruik van de infrastructuur van het Instituut Applied Sciences (HLO), maar beschikt ook over eigen laboratoria met bioreactoren voor de productie van microbiële oliën met behulp van gist (promotieonderzoek). Binnenkort vindt uitbreiding plaats in de vorm van een extra laboratorium op het gebied van eiwitzuivering (DSP). Daarnaast beschikt het Instituut over uitgebreide faciliteiten en apparatuur op het gebied van de analytische chemie.

HAS Hogeschool

HAS Hogeschool heeft twee biobased speerpunten:

  1. cascadering/biorefinery van plantaardige en dierlijke biomassa (rest)stromen. Hierin gaat het om de ‘chemie’ tussen tuin- en akkerbouw en chemie: plantaardige productie gericht op chemisch-betrouwbare kwaliteit van agrogrondstoffen in toepassing binnen green chemistry.
  2. Het tweede speerpunt gaat over het creëren van meerwaarde in deze reststromen door valorisatie van biomassa componenten / inhoudsstoffen in eindproducten. Dit gaat over herdefiniering agroproductiestromen in agroproductienetwerken

Via haar bestaande netwerk, opleidingen en expertises is HAS in staat zijn om doorvertaling te laten plaatsvinden naar de primaire productie, vooral daar waar het zal gaan om nieuwe teelt- en houderijsystemen en –technieken om optimaal in te kunnen spelen op agrogrondstoffen in een biobased economy.

HAS is partner in het netwerk van agro- en foodbedrijven in de regio Zuid Nederland, en ambieert aansluiting met tuinbouwclusters en met het biobased cluster in West-Brabant.

Hogeschool Inholland

Hogeschool Inholland richt zich vooral op de Greenport en mainport in Zuid-Holland en daarnaast op initiatieven in het Groene Hart en Randstad Noord/Amsterdam. Hogeschool Inholland kiest voor een focus op de sociaaleconomische transitie die samen met de technologische transitie nodig is voor een overgang van een op oliegebaseerde economie naar een biobased economy en daarnaast op de toepassing van groene grondstoffen voor de chemie. Inholland doet promotieonderzoek naar:

  • Economische optimalisering van schakels in een productieketen: Doel is een koppeling te maken in productie- en restroomketens tussen Greenport Westland – Oostland en de haven van Rotterdam. Reststromen vanuit de Greenport dienen ingepast te worden in biobased productieketens in de haven van Rotterdam.
  • Internationale productstromen in een Biobased Economy: Doel is een visie te ontwikkelen inzake de internationale productstromen in een Biobased Economy waarbij aangegeven wordt welke productstromen en in welke vorm lokaal en welke elders geproduceerd of verwerkt dienen te worden.

Hogeschool Inholland heeft een positie in de Greenport Westland/Oostland en maakt onderdeel uit van bestaande netwerken. De Greenport Campus brengt vraagarticulatie van het bedrijfsleven tot stand.

Van Hall Larenstein

Van Hall Larenstein (VHL) biedt bedrijven en organisaties in vooral Noord en Oost Nederland faciliteiten en hulp om kennis op het gebied van biobased ontwikkelingen te ontsluiten en toepasbaar te maken, op het snijvlak van landbouw, chemie en procestechnologie. Het lectoraat Biobased Economy ondersteunt een groeiende groep van bedrijven die duurzame, biobased oplossingen ontwikkelen. VHL doet promotieonderzoek naar:

  • de effecten van de transitie naar een Biobased Economy op de positionering van de agrofoodsector in veranderende waardeketens in de Eems-Dollard regio.
  • optimale teeltomstandigheden voor eendenkroos evenals inpasbaarheid van dit nieuwe gewas in landbouw en waterbehandeling.

Wageningen University & Research

Wageningen University & Research heeft een inhoudelijke focus op ‘Bioraffinage’. Waardeketens van bioraffinage combineren teelt van biomassa met verschillende verwerkingsstappen zoals opslag, voorbehandeling, verstoring van biomassa, extractie, scheiding van biomassacomponenten en de conversie van tussenproducten naar verkoopbare producten en energie. De universiteit richt zich bij voorkeur op het ontwikkelen van concepten in de raffinage die zoveel mogelijk de integriteit en architectuur van de moleculen intact houden, zodat de maximale functionaliteit en waarde worden gehandhaafd.

Daarin gaat het niet alleen om de technologische ontwikkeling, maar ook de milieu- en sociale aspecten van biobased productie.

Wageningen University & Research heeft daarvoor verschillende faciliteiten waar bedrijven, onderzoekers en studenten samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van productie van algenproductie (AlgaePARC) en valorisatie van afvalwater en zuiveringslib.

Ga naar Partners & Contact